Tag: khởi nghiệp

Câu chuyện khởi nghiệp thành công

Câu chuyện khởi nghiệp thành công

Những ngày đầu tiên, phần lớn nội dung của YouTube là không có bản quyền. Muốn xem một tập phim, thay vì phải down từ torrent thì người dùng có thể vào YouTube. Chuyện thứ 1: Taobao 2 tuần đầu