Tag: RELEVANCE

RELEVANCE là từ đắt giá nhất trong bán hàng

RELEVANCE là từ đắt giá nhất trong bán hàng

Việc cố gắng tìm một thứ quan trọng nhất của lĩnh vực hay vấn đề nào đó, “cô đọng” nó trong chỉ một từ, hóa ra lại là quá trình rất hấp dẫn ????, đồng thời cũng là một cách