Tag: Văn hoá nội bộ

Văn hoá nội bộ qua nhận xét của nhân viên Apple

Văn hoá nội bộ công qua nhận xét của nhân viên Apple

Tại Apple, nhân viên thường không được phép nói về công ty. Apple trả tiền cho nhân viên và chất xám của họ. Ý tưởng mới, giải pháp mới hay bất kỳ những vấn đề liên quan đến kỹ thuật