Tag: xây dựng văn hóa tương trợ

Những nền tảng để xây dựng văn hóa tương trợ

Những nền tảng để xây dựng văn hóa tương trợ

Nhân viên thường rất nhạy cảm với những hành động và nỗ lực của những người xung quanh, nhất là khi những người ấy lại chính là các vị lãnh đạo trong công ty. Phát triển nhóm và giữ lại